Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby je
Aqua s.r.o., Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 47870109, IČ DPH: SK2120055201.

Objednanie služby

1. Zákazník (objednávateľ služby) prostredníctvom webovej stránky www.letiskoparkovisko.sk alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo agentúry, ktorá je zmluvným partnerom poskytovateľa služby, zašle elektronickou formou žiadosť o rezerváciu parkovacieho miesta.
2. Poskytovateľ služby, na základe tejto žiadosti, zabezpečí voľné parkovacie miesto pre zákazníka. Toto miesto sa považuje za zabezpečené len v prípade, ak klient obdrží „Potvrdenie o rezervácii“, ktoré poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v žiadosti o parkovacie miesto. Objednávateľ služby je povinný sa týmto potvrdením preukázať pri vstupe na parkovisko. Ak toto potvrdenie nepredloží, tak poskytovateľ služby môže poskytnutie služby odmietnuť.

Platba za poskytnutie služby

Za poskytnutie služby je povinný zákazník vykonať úhradu jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Platbou v hotovosti pri príchode na parkovisko v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.letiskoparkovisko.sk. Úhrada za poskytnutie služby musí byť vykonaná vopred v mene EURO.
2. Úhrada prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo agentúry (sprostredkovateľa). Pri objednaní služby prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá je zmluvným partnerom poskytovateľa služby, zákazník uhradí za poskytnutie služby požadovanú čiastku priamo v cestovnej kancelárii (u sprostredkovateľa) a tým sa bude považovať úhrada za vykonanú.

Predmet poskytovanej služby

Predmetom poskytovanej služby je prenájom parkovacieho miesta v objekte poskytovateľa služby pre vozidlo do max. 3,5t. Zaslaním „Potvrdenia o rezervácii“ poskytovateľom služby, a jeho predložením zákazníkom, sa poskytovateľ služby zaväzuje zabezpečiť jedno voľné parkovacie miesto v objekte poskytovateľa služby v čase uvedenom v tomto potvrdení. Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež vozidla alebo časti výbavy vozidla, poškodenie vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté poistenie na tieto prípady. V cene poskytnutia služby nie je zahrnutý transfer na letisko a späť z letiska.

Transfer na letisko a späť

Poskytovateľ služby zabezpečí zákazníkovi bezplatne transfer na letisko a späť z letiska na parkovisko. V cene za službu je zahrnuté len parkovanie. Transfer sa uskutočňuje len na letisko M.R.Štefánika Bratislava a späť. Počet osôb (max 4 osoby na jednu rezerváciu) musí objednávateľ uviesť pri vypisovaní rezervácie. Transfer na letisko zabezpečí poskytovateľ maximálne do 30 minút od príchodu objednávateľa služby na parkovisko. Doba transferu z parkoviska na letisko je cca 5 minút, v závislosti od dopravnej situácie. Poskytovateľ služby nezodpovedá za zdržanie spôsobené vyššou mocou alebo nepredvídateľnou situáciu ako sú napr. dopravná nehoda, neprejazdnosť komunikácie, policajná uzávierka komunikácie a pod. Objednávateľ služby nemá nárok na náhradu škody spôsobenú zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov. Pri transfere z letiska na parkovisko zabezpečí poskytovateľ služby pristavenie svojho vozidla, určeného na transfer, do 10 minút na vopred určené miesto. Vozidlo poskytovateľa služby bude na letisko pristavené na miesto, o ktorom bude objednávateľ služby informovaný pri jeho transfere na letisko.

Prevzatie vozidla objednávateľom služby

Objednávateľ služby pri preberaní vozidla na parkovisku je povinný sa preukázať dokladom od vozidla, ak bude o to požiadaný službou parkoviska.

Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

V Bratislave dňa 1.9.2017